Privacyverklaring

Bakker Accu Service respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

 

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1- Wettelijke bepalingen

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Bakker Accu Service , gevestigd te Scottweg 9d , 4462 GS in Goes.

 

Artikel 2 — De verwerking van persoonsgegevens

 

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Bakker Accu Service. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 

Naam en adresgegevens en e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

 

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor: administratieve doeleinden, het beantwoorden en verwerken van mails en het beantwoorden en verwerken van aanvragen via het formulier op onze website.

 

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

 

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

 

Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

 

 

2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

 

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 10 - Contact

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 mei 2018 tot nader order