Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BAKKER ACCU SERVICE

ARTIKEL 1 DEFINITIE
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 •  Leverancier:  Bakker Accu Service V.O.F. handelsregister nummer (93045360).
 • Koper: Iedere koper of opdrachtgever van Leverancier

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden op alle met Leverancier gesloten overeenkomsten en gedane aanbiedingen deze voorwaarden
 •  Eventuele inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van toepassing. Leverancier en Koper zullen dan in overleg treden teneinde de nietige c.q. vernietigde bepaling te vervangen , waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN ORDERBEVESTIGINGEN

 • Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Leverancier zijn vrijblijvend. Een koopovereenkomst komt slechts tot stand, nadat Leverancier een bestelling schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd dan wel tot levering van de bestelling overgaat. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende twee weken na de datum van de offerte doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
 • Voor fouten in – en afwijkingen van – afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van afmetingen en gewichten, voorkomende in prijscouranten en/of folders en/of in aanbiedingen en/of in orderbevestigingen is Leverancier niet aansprakelijk.
 • De aanbiedingen van Leverancier zien uitsluitend op de aanbieding van technische producten. Leverancier biedt geen “engineering” dienstverleningen aan noch wordt montage hulp geleverd, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De door Leverancier verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s, prijscouranten, offertes e.d. blijven eigendom van Leverancier. Zonder schriftelijke toestemming van Leverancier is kopiëring en/of overneming daarvan, geheel of gedeeltelijk, niet toegestaan terwijl inzage aan derden niet mag worden gegeven. Hetzelfde geldt voor door Leverancier verschafte technische gegevens.
 • Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Leverancier onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 • Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Leverancier binden Leverancier niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 4 RECLAMES

 •  Koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat de kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) betreft overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper te melden.
 • Niet-zichtbare gebreken dient Koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na het verstrijken van de garantieduur schriftelijk te melden aan verkoper.
 • Ook indien Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane order(s) bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Leverancier worden geretourneerd.
 • In een reclame kunnen niet worden betrokken eerder geleverde of nog te leveren zaken, ook niet als die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde (koop)overeenkomst.

ARTIKEL 5 GARANTIE

 • Voor zaken die door Leverancier worden betrokken van fabrikanten en toeleveranciers en zonder verdere bewerking of behandeling worden doorgeleverd aan Koper, geldt de garantie die daarop door de betreffende fabrikant of toeleverancier wordt verleend. Garantie-aanspraken betreffende voornoemde zaken zullen door Leverancier worden doorgeleid naar de fabrikant of leverancier, aan wiens oordeel Leverancier zich zal mogen refereren.
 • Te zake van door Leverancier uitgevoerde reparatie- en revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de gebruikte materialen.
 • Leverancier garandeert in alle overige gevallen gedurende een periode van 3 maanden na aflevering dat de door haar verkochte zaak vrij is van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft Koper recht op herstel van de zaak. Leverancier kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 • Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde geldt de aansprakelijkheidsregeling zoals opgenomen in artikel 11.
 • De garantie vervalt indien Koper werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten of het geleverde onoordeelkundig en/of ondoelmatig gebruikt dan wel doet of laat gebruiken. De garantie vervalt eveneens indien er sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid, waaronder begrepen een onjuist gebruik van de geleverde zaken, dan wel ten aanzien van enige beschadiging als gevolg hiervan.
 • Indien Leverancier ter voldoening van haar garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van Leverancier.
 • Het beweerdelijk niet nakomen door Leverancier van haar garantieverplichtingen ontslaat Koper niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Leverancier gesloten overeenkomst.
 • Indien Koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Leverancier met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- meer gehouden.

ARTIKEL 6 (AF)LEVERING

 • Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Bij overschrijding van enige levertermijn met meer dan twee maanden heeft Koper het recht Leverancier per aangetekende brief in gebreke te stellen met sommatie de zaken alsnog binnen 10 werkdagen te leveren. Ingeval van in verzuim raken van Leverancier zonder rechtsgeldig beroep op overmacht waardoor Leverancier niet alsnog binnen 10 werkdagen kan leveren, heeft Koper het recht de overeenkomst na verloop van voornoemde 10 dagen schriftelijk te ontbinden. Leverancier is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Ontbinding kan niet plaatsvinden indien Koper aan Leverancier alsnog een andere termijn geeft om de leveringsverplichting na te komen en deze termijn door Leverancier expliciet wordt aanvaard.
 • Levering wordt geacht te zijn geschiedt zodra Koper bericht van Leverancier ontvangt dat de zaken bij Leverancier zijn aangekomen c.q. aanwezig zijn.
 • Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco bedrijf Leverancier, begane grond.
 • Bij transport geregeld reizen de zaken voor risico van Koper. Indien de koper geen tijdige instructies geeft omtrent de wijze van verzending, is verkoper vrij, in de keuze van vervoer.
 • Indien Koper verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, b.v. verzending per expresse of per bijzonder transport, of indien speciaal verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, worden de hieraan verbonden kosten aan Koper in rekening gebracht.
 • Het is Leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 • Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (af)levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn, onverminderd de opeisbaarheid van de vordering van Leverancier i.v.m. de geleverde zaken.
 • In de in artikel 10 lid 1 genoemde gevallen dan wel bij beslaglegging op één of meer vermogensbestanddelen van Koper en/of indien Leverancier om andere redenen de gegronde vrees heeft dat Koper niet in staat is of zal zijn aan zijn verplichtingen jegens Leverancier te voldoen, heeft Leverancier het recht de koopovereenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte – te harer keuze – op te schorten voor maximaal 6 maanden dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist alsmede om de overgedragen zaken als haar eigendom terug te vorderen, onverminderd haar recht op vergoeding van de daadwerkelijke kosten, schaden en rente.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • De door Leverancier geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de Koper al zijn betalingsverplichtingen uit met Leverancier gesloten koopovereenkomsten volledig is nagekomen.
 • Het is zolang de eigendom van de zaken niet op Koper is overgegaan, Koper niet toegestaan de door de Leverancier geleverde zaken te verkopen, te verpanden of aan een derde enig recht op de zaken te verlenen.
 • Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Leverancier gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden, die die zaken voor Koper houden, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan Leverancier verschuldigde bedrag voor iedere dag dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niet volledig worden geretourneerd aan Leverancier.
 • Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 8 PRIJS

 • Opgegeven prijzen gelden voor levering af Goes en zijn exclusief omzetbelasting en afzonderlijk in rekening te brengen verpakking.
 • Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien Leverancier een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen de datum van koop en levering door oorzaken buiten de macht van Leverancier een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is Leverancier bevoegd deze door te berekenen.

ARTIKEL 9 BETALING

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 •  Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Leverancier is ontvangen, is Koper van rechtswege in gebreke en is Koper verkoper een rente verschuldigd van 12% per jaar, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van Leverancier het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 onverminderd de over deze kosten verschuldigde BTW, welke incassokosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn.
 • Alle betalingen van Koper aan Leverancier strekken in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde kosten, vervolgens ten behoeve van opgekomen rente en tot slot ter voldoening van de hoofdsom.
 • Leverancier heeft het recht voor levering een aanbetaling te verlangen op de hoofdsom dan wel volledige betaling te verlangen. Een eventuele aanbetaling kan uitsluitend met de eindfactuur en niet met tussentijdse facturen worden verrekend.
 • Ingeval van faillissement, surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van dan wel op Koper dan wel een aanvraag hiertoe, zijn alle vorderingen van Leverancier op Koper – uit welken hoofde dan ook – direct opeisbaar.

ARTIKEL 10 ANNULERING EN RETOURNAME

 • Annulering van zaken is alleen mogelijk alleen wanneer dat vooraf schriftelijk met Leverancier is overeengekomen, onverminderd de overige in dit artikel opgenomen voorwaarden. Leverancier behoud zich het recht voor om ingeval van een geaccepteerde annulering 15% van de netto verkoopprijs exclusief BTW aan annuleringskosten in rekening te brengen.
 •  Producten welke beschadigd zijn, of welke reeds gemonteerd zijn geweest, of;
 • waarvan de verpakking beschadigd of vervuild is of als deze ontbreekt, of;
 • waarvan niet kan worden aangetoond dat deze door Leverancier zijn geleverd, worden door Leverancier niet retour genomen.
 • Zaken met een verkoopwaarde minder dan € 25,00 netto exclusief BTW per stuk worden door Leverancier niet retour genomen.
 • Wanneer Koper goederen wil retourneren dient zij schriftelijk Leverancier daarvan op de hoogte te stellen, vergezeld met aankoopfacturen/referentie.
 • De retourzending zal door Leverancier in behandeling worden genomen, mits deze binnen 14 dagen na leveringsdatum franco in haar bezit is.
 • Door koper per abuis foutief bestelde goederen kunnen binnen 14 dagen na leveringsdatum worden geretourneerd mits ongeopend, in de originele verpakking, ongebruikt, voorzien van alle bijbehorend bescheiden en voorzien van de pakbonnen. Bij retourname behoud Leverancier zich het recht voor om behandeling- en administratiekosten te berekenen aan koper.
 • Producten en/of zaken welke speciaal voor Koper door Leverancier worden besteld, kunnen niet worden geannuleerd voor levering.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

 • De aansprakelijkheid van Leverancier is ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Leverancier ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 • Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van Koper of van derden als gevolg van eventuele tekortkomingen in de geleverde zaken, hieronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Leverancier is evenmin aansprakelijk voor de werking van machines en/of installaties als er door Leverancier geleverde zaken worden toegepast en/of gemonteerd.
 • Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor (teken)fouten in tekeningen, schema’s et cetera die eventueel aan koper ter beschikking mochten worden gesteld. Leverancier is ook nimmer verantwoordelijk voor het ontwerpen en/of de engineering en/of werking van machines tenzij tussen Koper en Leverancier expliciet schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.
 • Leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor niet- of niet-tijdig nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Koper, in het geval dit niet (tijdig) nakomen direct of indirect op enigerlei wijze is veroorzaakt door, of voortvloeit uit overmacht. Overmacht omvat, doch is niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen: besluiten en maatregelen van enige overheid, arbeidsconflicten, arbeidstekorten, tekort aan grondstoffen of onderdelen, gebreken of vertraging in vervoer, niet, niet goed of niet tijdig presteren van toeleveranciers en andere contractanten van Leverancier. Indien een toestand van overmacht gedurende meer dan zes maanden aanhoudt, zal Leverancier gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen voor zover het zaken betreft die nog niet zijn afgeleverd.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

 • Alle door Leverancier aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
 • Eventuele geschillen tussen Koper en Leverancier zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Leverancier, eventuele voorzieningen die in geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

ARTIKEL 13 OVERMACHT

 • Leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor niet- of niet-tijdig nakomen van de overeenkomst, in het geval dit niet (tijdig) nakomen direct of indirect op enigerlei wijze is veroorzaakt door, of voortvloeit uit overmacht. Overmacht omvat, doch is niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen: besluiten en maatregelen van enige overheid, arbeidsconflicten, arbeidstekorten, tekort aan grondstoffen of onderdelen, gebreken of vertraging in vervoer, niet, niet goed of niet tijdig presteren van toeleveranciers en andere contractanten van Leverancier. Indien een toestand van overmacht gedurende meer dan zes maanden aanhoudt, zal Leverancier gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen voor zover het zaken betreft die nog niet zijn afgeleverd.

Goes, 4 maart 2024